Regulamin sklepu Słodkość Moni

Właścicielem sklepu jest: Monika Słomińska
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRACOWNIA CUKIERNICZA „SŁODKOŚCI MONI” MONIKA SŁOMIŃSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

PRACOWNIA CUKIERNICZA „SŁODKOŚCI MONI” MONIKA SŁOMIŃSKA
ul. Akacjowa 9 83-330 Pępowo
NIP: 7441510946, REGON: 220541234

§ 1 WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU SLODKOSCI-MONI.PL

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego slodkosci-moni.pl. Każdy Użytkownik sklepu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz fakt ten potwierdzić podczas rejestracji.

2. Możliwość zakupu towaru wystawianego na sprzedaż w sklepie slodkosci-moni.pl posiadają zarejestrowani Użytkownicy sklepu oraz w wyjątkowych sytuacjach użytkownicy niezarejestrowani. Zamówienie przez Użytkownika niezarejestrowanego odbywa się na zasadach określonych w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu.

3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu poprzez podanie niezbędnych danych. Zakończenie rejestracji następuje poprzez potwierdzenie rejestracji przez sklep w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres Użytkownika podany w formularzu.

4. Każdy Użytkownik obowiązany jest wypełnić formularz zgodnie z prawdą. Wykrycie nieprawidłowych danych skutkować będzie zablokowaniem konta. Użytkownik ma możliwość weryfikacji swoich danych w każdym czasie gdy dojdzie do ich zmiany.

§ 2 WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Użytkownika (dalej zwanym również Kupującym) zamówienia na towar wystawiony w sklepie internetowym slodkosci-moni.pl i potwierdzenie przez sklep slodkosci-moni.pl dotyczące dostępności danego towaru. Potwierdzenie dokonywane jest poprzez wiadomość e-mail wysyłaną przez sklep slodkosci-moni.pl na adres mailowy Użytkownika.

2. Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się lub jako niezarejestrowany Użytkownik.

Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka.

b. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów płatności (Wplata na konto, Płatności internetowe: Karta płatnicza lub przelew, Przelewy24)

c. Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

d. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia.

e. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu.

f. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu zapłaty ceny.

g. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie lub wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia.

3. Zamówienia na towar wystawiony w sklepie internetowym slodkosci-moni.pl można składać również za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Zamówienia przyjmowane są pod adresem e-mail oraz numerem telefonu, podanymi w § 7 niniejszego regulaminu.

4. Zamówienie składane poprzez wiadomość e-mail powinno zawierać dokładne wskazanie zamawianego towaru oraz jego ilość. W odpowiedzi zwrotnej sklep slodkosci-moni.pl powiadomi o dostępności towaru oraz prześle Kupującego informację o łącznej cenie, jaką powinien uiścić Kupujący. W wiadomości e-mail, Kupujący uzyska również instruktarz dokonania zapłaty.

5. Po telefonicznym złożeniu zamówienia sklep slodkosci-moni.pl prześle na podany przez Kupującego adres e-mail wszystkie istotne warunki złożonego zamówienia wraz z instruktarzem dokonania zapłaty. Zamówienie będzie skuteczne dopiero po potwierdzeniu przez Kupującego, że wyraża zgodę na warunki umowy sprzedaży.

6. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań aby stany informacje o dostępności towaru były aktualne tj. zgodne ze stanem faktycznym stanów magazynowych. Jakkolwiek sklep slodkosci-moni.pl zastrzega możliwość, że ze względu na różnorodny charakter prowadzonej sprzedaży, może wyjątkowo zaistnieć sytuacja, że dostępność widocznych stanów na stronie sklepu internetowego slodkosci-moni.pl nie jest zbieżna ze stanem faktycznym. W takim przypadku zamawiający otrzyma o tym wiadomość i będzie mógł zmodyfikować zamówienie zmieniając towar lub czas wysłania danego towaru.

7. Kolory widoczne na zdjęciach produktu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktu. Dlatego też w razie wątpliwości związanych z kolorystyką należy zadać pytanie mailem obsłudze sklepu. Na różnicę między kolorem widocznym na zdjęciu a rzeczywistym wpływa zazwyczaj indywidualne parametry i ustawienia monitora komputera osoby przeglądającej.

§ 3 SPOSÓB PŁATNOŚCI I DOSTAWA TOWARU

1. Ceny towarów podane są w złotówkach, uwzględniają one podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które zostaną Kupującemu wskazane na etapie składania zamówienia, przed przystąpieniem do dokonania zapłaty, a w wyjątkowych sytuacjach (np. przy zamówieniu dużej ilości towaru, który będzie dostarczany bezpośrednio przez sklep slodkosci-moni.pl) koszt przesyłki zostanie Kupującemu wskazany w wiadomości e-mail wysłanej przez sklep slodkosci-moni.pl przed przystąpieniem do dostawy. Kupujący ma możliwość sprawdzenia cen dostawy po wejściu w zakładkę „Zamówienie i dostawa”, na stronie internetowej sklepu slodkosci-moni.pl

2. Sposób płatności zostaje wybrany przez Kupującego spośród oferowanych przez sklep slodkosci-moni.pl systemów płatności, podczas składania zamówienia.

3. Płatności za zakupy można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

a) przelewem bankowym – na wskazany w procesie realizacji zamówienia numer rachunku bankowego; numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać zapłaty podany jest również w zakładce „Zamówienie i dostawa” na stronie internetowej sklepu slodkosci-moni.pl. oraz zostanie wskazany Kupującemu w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia;

c) ePrzelewem – ePrzelewy obsługiwane są przez firmę Przelewy24 i realizowane są w ten sposób, że Kupujący po wybraniu tej formy płatności zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku; po zalogowaniu się w serwisie bankowym Kupujący otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy; po zaakceptowaniu przelewu Kupujący powraca do strony internetowe sklepu slodkosci-moni.pl; skorzystanie z opcji zapłaty w drodze ePrzelewu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Kupującego;

d) Przelewy24 – warunki skorzystania z tej formy płatności dostępne są pod adresem www.przelewy24.pl

4. Sklep slodkosci-moni.pl zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 3, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

5. Do każdego zamówionego towaru dołączana jest faktura VAT lub paragon.

6. Koszty dostawy towaru oraz ewentualne koszty związane z płatnością (np. koszty realizacji przelewu przez bank Kupującego) ponosi Kupujący. Cennik i warunki dostawy znajdują się w dziale „Zamówienia i dostawa” dostępnym na stronie internetowej sklepu slodkosci-moni.pl.

7. Zakupiony towar dostarczany jest do Kupującego wyłącznie na terenie Polski w następujący sposób:

a) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – lista firm, z którymi współpracuje sklep slodkosci-moni.pl dostępna jest w zakładce „Zamówienie i dostawa” na stronie internetowej sklepu slodkosci-moni.pl.;

b) odbiór osobisty przez Kupującego – Kupujący może osobiście odebrać towar w siedzibie sklepu slodkosci-moni.pl, tj. pod adresem: ul. Akacjowa 9, 83-330 Pępowo;

c) dostawa bezpośrednio przez sklep slodkosci-moni.pl – dostawa taka realizowana jest na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym i uzależniona jest od ilości zakupionego towaru lub ilości zamówień w danym rejonie (sklep łączy dostawy do kilku Kupujących).

8. Zamówiony towar, po potwierdzeniu dostępności jest gotowy do wydania przewoźnikowi lub Kupującemu w terminie do 3 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zamówienia lub zaksięgowania wpłaty środków na rachunku bankowym sklepu slodkosci-moni.pl.

9. Szacowany czas dostawy przez kuriera wynosi maksymalnie do 6 dni na terenie Polski. Termin dostawy realizowanej bezpośrednio przez sklep slodkosci-moni.pl podlega indywidualnym ustaleniom z Kupującym. Odbiór osobisty możliwy jest po mailowym potwierdzeniu przez sklep slodkosci-moni.pl gotowości do wydania towaru.
Osobisty odbiór towaru może nastąpić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

§ 4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Kupujący, którzy są konsumentami, tj. osobami fizycznymi nabywającymi towary oferowane przez sklep slodkosci-moni.pl w celach innych niż związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, NIE mają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze sklepem slodkosci-moni.pl, gdyż wszystkie wyroby są produktami spożywczymi nie zawierjącymi konserwatów  przez co mają krótką datę przydatności.

§ 5 RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE TOWARU ORAZ GWARANCJE JAKOŚCI

1. Sklep slodkosci-moni.pl zobowiązany jest dostarczać Kupującemu rzeczy wolne od wad.

2. W przypadku gdy wystawiona na sprzedać rzecz ma wady, sklep slodkosci-moni.pl poinformuje wyraźnie Kupującego o wadach rzeczy.

3. Jeżeli Kupujący po nabyciu towaru zgłosi istnienie wad towaru, sklep slodkosci-moni.pl po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji dokona wymiany towaru na nowy, a w przypadku niedostępności danego towaru zaproponuje wymianę na inny towar lub zwróci koszty poniesione przez Kupującego tytułem ceny oraz transportu, bądź też obniży cenę, według wyboru Kupującego. Kupujący powinien doręczyć dokumentacje wad towaru wraz z dowodem zakupu oraz opisem wad na adres e-mail: kontakt@slodkosci-moni.pl.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji do 14 dni roboczych.

§ 6 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest PRACOWNIA CUKIERNICZA „SŁODKOŚCI MONI” MONIKA SŁOMIŃSKA z siedzibą w Pępowie.

2. Użytkownik w procesie rejestracji, jak również Użytkownik niezarejestrowany w procesie złożenia zamówienia podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. Właściciel sklepu slodkosci-moni.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego za pośrednictwem sklepu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne dla realizacji zamówienia. Właściciel sklepu udostępnia dane osobowe Użytkownika operatorom płatności oraz przedsiębiorstwom kurierskim wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia.

4. Właściciel sklepu slodkosci-moni.pl za odrębną i dobrowolną zgodą Użytkownika przetwarza dane osobowe Użytkownika również w celach marketingowych (wysyłka newslettera).

5. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, lub nieprawdziwe.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia danych osobowych, bądź sprzeciwienia się ich przetwarzania wyłącznie gdy używane są one w celach statystycznych, bądź marketingowych, albo gdy nie były one używane do dokonania zakupu. Zgodnie z prawem, dane związane z dokonanym zakupem nie mogą podlegać usunięciu na żądanie Użytkownika.

7. Użytkownik zapisując się na uzyskiwanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter), wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422). Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z uzyskiwania informacji handlowych drogą elektroniczną.

8. W celu uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, prośby o ich udostępnienie, bądź usunięcie, Użytkownik może skontaktować się z Administracją sklepu Słodkości Moni pod adresem: kontakt@slodkosci-moni.pl.

§ 7 DANE KONTAKTOWE

1. Adres do korespondencji ze sklepem kontakt@slodkosci-moni.pl we wszelkich sprawach, a zwłaszcza związanych z zamówieniem, dostawą, reklamacją, odstąpieniem od umowy, jest następujący:

Słodkości Moni
ul. Akacjowa 9,
83-330 Pępowo
adres poczty elektronicznej:
kontakt@slodkosci-moni.pl

2. Kupujący obsługiwani są we wszelkich sprawach pod następującym numerem telefonu:

tel. +48 795 037 330

3. Koszt połączenia na wskazane numery jest zgodny z cennikiem obowiązującym u operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na rzecz Kupującego.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

2. Niniejszy regulamin może być zmieniony. Informacja o każdej zmianie regulaminu zamieszczana będzie na początku treści regulaminu oraz na stronie głównej sklepu slodkosci-moni.pl i publikowana przez okres co najmniej 21 dni kalendarzowych. Każdy zarejestrowany Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie regulaminu poprzez wiadomość email w terminie 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu. Użytkownicy mają ponadto nieustanny dostęp do treści regulaminu na stronie internetowej serwisu slodkosci-moni.pl. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia odmówić akceptacji zmian regulaminu informując o tym sklep slodkosci-moni.pl lub slodkosci-moni.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@slodkosci-moni.pl. Odmowa akceptacji regulaminu oznacza rezygnację przez Użytkownika z korzystania z sklepu slodkosci-moni.pl.

3. Spory dotyczące reklamacji oraz dochodzenia przez Kupujących roszczeń od sklepu slodkosci-moni.pl mogą być poddane pod rozstrzygnięcie właściwych sądów powszechnych. Kupujący mają również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów, takich jak mediacja lub arbitraż/sądy polubowne.

Skontaktuj się

+48 795 037 330

Zadzwoń do nas

kontakt@slodkosci-moni.pl

Napisz do nas

pon - pt / 9.00 - 17.00

Godziny pracy

Gdzie się mieścimy

Słodkości Moni
ul. Akacjowa 9,
83-330 Pępowo

Darmowa dostawa od 200 zł

0
Brak produktów w koszyku